Tesztüzemben!

Tószeg község "Lépjünk ki a mából: a holnap vár!"

Tószeg legfrissebb hírei

Tószegi Óvoda Intézményvezetői pályázat

2015-7-22 9:58

.

Tószeg Községi Önkormányzat

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tószegi Óvoda

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezető megbízás határozott időre, 2016. február 16. -2021. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, Tószeg, Hősök tere 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, az intézményi munka szakszerű, gazdaságos, törvényes biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség, legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,

magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, nyilatkozat arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Gyuricza Miklós polgármester nyújt, az 56/586-071-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Tószeg Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (5091. Tószeg, Rákóczi út 37.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/62-2/2015., valamint a munkakör megnevezését: Óvodaigazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat 2016. évi februári Képviselő-testületi ülésen kerül elbírálásra.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Oktatási és Kulturális Közlöny

www.kozigallas.hu

www.toszeg.hu

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

2015-6-11 11:56

Parlagfű elleni védekezés

FELHÍVÁS

parlagfű elleni védekezésre

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (továbbiakban: növényvédelmi hatóság) ezúton hívja fel valamennyi kül- és belterületi ingatlan- illetve földtulajdonos, gazdálkodó, földhasználó, bármilyen földterület tulajdon, illetve kezelési jogával bíró természetes, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségre.

A hatályos jogi szabályozás szerint az előzőekben felsoroltak az adott év június 30. napjáig kötelesek a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetáció végéig (gyakorlatilag az első fagyokig) folyamatosan fenntartani.

A védekezési kötelezettség teljesítését belterületen a jegyző, külterületen a Kormányhivatal Járási Hivatalai Földhivatalainak gazdászai ellenőrzik. Az ellenőrzések július 01-ét követően kezdődnek. Amennyiben az ellenőrzések a védekezési kötelezettség elmaradását, vagy annak nem megfelelő teljesítését állapítják meg belterületen a jegyző, külterületi ingatlanok esetében a növényvédelmi hatóság (együttesen: eljárók) köteles hivatalból eljárást indítani. A felderített mulasztó, tekintettel a jogszabályban rögzített határnapra (adott év június 30. napja) további felszólítást a védekezésre nem kap, az eljárók közérdekű védekezés keretében a mulasztó kockázatára és költségére elvégeztetik a parlagfű-mentesítést. Az eljárás következő szakaszában a mulasztóval szemben a növényvédelmi hatóságnak kötelezően növényvédelmi bírságot kell kiszabnia, mely bírság mértéke 15.000. – 5.000.000. forint között állapítható meg. A bírság mértékének megállapítását jogszabály rögzíti, miszerint a bírság összege a fertőzött terület elhelyezkedése (kül- vagy belterület), a fertőzött terület nagysága (m2; hektár), illetve a parlagfűvel való borítottsága függvényében változik.

Az előzőekben leírtakra tekintettel, a későbbi kellemetlenségek elkerülése érdekében a védekezési kötelezettséggel érintettek folyamatosan figyeljék a parlagfű fertőzés alakulását, maradéktalanul tegyenek eleget a jogszabályban előírtaknak.

 

Szolnok, 2015. június 10.

Holló László sk.

osztályvezető

Tűzvédelmi szabályzat módosulás

2015-3-12 8:37

2015. március 5.-én életbe lépett az "Új" Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet.

A változással kapcsolatos további részletek ezen az oldalon találhatók.

Felhívás mezei pocok elleni védekezésre

Felhívás mezei pocok elleni védekezésre

2015-2-18 7:41

2014 év tavaszán Magyarország közép- és dél-alföldi megyéiben így Jász-Nagykun-Szolnok megyében is tömeges mezei pocok felszaporodás indult el. A mezei rágcsáló nyár elejére, derekára oly egyedszámot ért el, hogy látványos kártételt okozott a kalászos gabonákban, valamint a kapás kultúrákban is, komoly gazdasági károkat okozva a földműveseknek.

A kártevő egyedszáma a jelentős irtószeres kezelés ellenére is alig csökkent az év további időszakában. Az ősz végi, tél eleji esős, viszonylag hűvös idő csökkentette ugyan a pocok állomány létszámát, azonban a populáció nagyon várt összeomlása nem következett be.

Jelen időszak (2015. február), a mezei pocok fellelhető egyedszámát tekintve erősen hasonlít a 2014. év hasonló időszakához. Az áttelelt pockok egészségesek, jól fejlettek, jelenleg is aktívan táplálkoznak. A meteorológiai előrejelzések az elkövetkező 30 napra a pockok számára előnytelen, jelentősebb, folyamatos esőzést nem jósolnak. Lassú felmelegedés, különösen meleg nappalok várhatók, ami a mezei pocok számára igen kedvező, így nagy valószínűséggel megismétlődhet a tavalyi gradáció, ami hasonló, vagy akár súlyosabb gazdasági kárt is okozhat.

Az előzőekben leírtakra tekintettel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága mezei pocok elleni védekezésre hívja fel a megye mezőgazdasági termelőit, földtulajdonosait, földkezelőit, valamennyi víztársulatot, erdőbirtokost, egyéb földhasználót. Jelen időszakban a mezei pocok járatai jól felderíthetők mind szántóföldön, mind ruderális területeken, a csalétkes védekezések igen jó eredménnyel kecsegtetnek. A védekezés eredményességét nagyobb összefüggő területen végzett, a gazdálkodók által összehangolt kezelésekkel nagyban lehet fokozni. (A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 2.§ (1) bek. a mezei pockot érintően a termelők, földhasználók részére kötelezően előírja a védekezést.) 

A mezei pocok elleni védekezésre jelenleg használható az ARVALIN-LR, továbbá a NÉBIH szükséghelyzeti felhasználási engedélyével a REDENTIN 75 RB rágcsálóirtószer. A Redentin 75 RB készítmény kizárólag felsőfokú végzettségű növényvédelmi szakember irányítása és felügyelete mellet, a Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága engedélyével alkalmazható. 

Szakmai segítségért, tanácsért forduljanak felsőfokú végzettségű növényvédelmi szakemberekhez. A kezeléseket a készítmények használati előírása szerint körültekintően, a hasznos mezei állatok egészségét óvva végezzék el. 

Szolnok, 2015. február 17.

Holló László sk. igazgató

Testületi ülés és további videók